INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

Promotion of Life Long Learning as an Active Ageing Strategy
- sharing experiences for European solutions (PLAS)

     

                                               

Projekt Promotion of Life Long Learning as an Active Ageing Strategy - sharing experiences for European solutions PLAS (Promocja uczenia się przez całe życie jako strategia aktywnego starzenia się-wymiana europejskich doświadczeń i rozwiązań) realizowany jest w ramach Programu Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci w okresie od 01 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku.

Celem projektu jest opracowanie szeregu propozycji na rzecz podniesienia jakości, popularności i świadomości przekwalifikowania, dalszego kształcenia ustawicznego i zawodowego wśród grupy docelowej pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, w oparciu o wymianę wzajemnych doświadczeń. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń i rozwiązań pomiędzy partnerami projektu w drodze wzajemnych wizyt i spotkań internetowych. Głównym celem projektu jest: analiza obecnej sytuacji i określenie najlepszych praktyk, rozpowszechnianie wyników projektu.

Planowane w projekcie działania:
- cykliczne spotkania wszystkich partnerów projektu,
- warsztaty,
- konferencja podsumowująca,
- strona internetowa,
- katalog dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej w krajach partnerskich.

W ramach działań odbyły się spotkania prowadzone w krajach partnerskich:
1. Ujszilvás - Węgry,
2. Wolverhampton - Wlk.Brytania,
3. Lublin - Polska
4. Erfurt - Niemcy

oraz przewiduje się kolejne spotkania w: 
5. Villa Castelli - Włochy,
6. Praha - Czechy

Partnerzy projektu:
- FM Consulting, s.r.o - Praha, Czechy
- Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich - Lublin, Polska
- Municipality of Villa Castelli - Puglia, Włochy
- PISCESwm c.i.c - Wolverhampton, Wlk.Brytania
- Thüringen Institut für Akademische Weiterbildung e.V/Europa Programm Center - Erfurt, Niemcy
- Ujszilvás Önkormányzata - Ujszilvás, Węgry
- University of Wolverhampton - Wolverhampton, Wlk.Brytania
                                                                                                              

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2011