flagaue_400      migralink     logo_cadses

MIGRALINK:
Integration of migrants in the enlarged Europe and policies for the return of productive intellect (Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych). Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES (5C 062), współfinansowany ze środków EFRR.

Projekt MIGRALINK był realizowany we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi       
                                                                            KUL:
 • Katedra Życia Społecznego Rodziny, INOR (Wydział Teologii KUL),
 • Katedra Prawa Unii Europejskiej, Instytut Prawa Publicznego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
  i Administracji KUL),
 • Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Instytut Marketingu i Zarządzania (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Katedra Socjologii Grup Etnicznych, Instytut Socjologii (Wydział Nauk Społecznych KUL).

Budżet projektu: 1.049.718 euro, z tego budżet KUL – 113.422 euro

Czas trwania projektu:
15.03.2005 – 31.12.2007

Cele projektu:

 • przebadanie zjawiska legalnej migracji zarobkowej w obszarze CADSES (Europy Środkowej, Adriatyku i Bałkanów),
 • stworzenie innowacyjnego systemu obsługi migrantów i zarządzania migracjami powrotnymi i przeszkolenie w tym kierunku pracowników administracji i organizacji pozarządowych z Polski, Słowacji i Węgier,
 • stworzenie warunków dla wykorzystania powyższych możliwości dla emigrantów zarobkowych z Europie Środkowo-Wschodniej pracujących w regionie Weneto.

Beneficjenci:

 • Regionalne i krajowe instytucje zajmujące się migrantami,
 • Instytucje zatrudnienia, opieki społecznej oraz okołobiznesowe w regionie,
 • Potencjalni i aktualni migranci.

Rola Fundacji Nasza Szkoła w projekcie:

Osiągnięcia i zrealizowane działania:

 • określenie zakresu szkoleń dla trenerów – przedstawicieli organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się potencjalnymi lub aktualnymi emigrantami i imigrantami zarobkowymi oraz reemigrantami (szkolenie poziomu I, działanie 4.1) oraz zakresu szkoleń dla szeregowych pracowników administracji i organizacji pozarządowych, i dla samych potencjalnych migrantów zarobkowych (szkolenie poziomu II, działanie 4.2),
 • "Migration Officer" - Specjalista ds. Migracji - szkolenie I i II stopnia -przeszkolenie 15 trenerów z terenu Województwa Lubelskiego, 20 ze Słowacji oraz 15 z Węgier według założonego wspólnego planu szkolenia (po 80 godzin; szkolenie poziomu I; szkolenia prowadzili w Polsce pracownicy KUL oraz eksperci z Włoch; w pozostałych krajach pracownicy KUL, eksperci miejscowi oraz eksperci z Włoch),
 • "Zagadnienia migracji zarobkowej w Unii Europejskiej" - nadzór merytoryczny przeszkolenia 20 potencjalnych emigrantów i reemigrantów z terenu Województwa Lubelskiego przez wcześniej przeszkolonych trenerów(40 godzin, szkolenie poziomu II),
 • "Migration Officer"- Specjalista ds. Migracji - szkolenie I stopnia - nadzór merytoryczny przeszkolenia 30 pracowników administracji publicznej i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubelskiego przez wcześniej przeszkolonych trenerów (40 godzin, szkolenie poziomu II),
 • nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem analogicznych szkoleń na Węgrzech i w Słowacji,
 • "Międzynarodowy Panel Ekspertów ds. Migracji" - organizacja międzynarodowej konferencji nt. migracji (2-3.03.2006 r.), pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z udziałem ekspertów z Włoch, Węgier, Słowacji, Niemiec, Francji, Białorusi i Polski oraz z udziałem przedstawicieli dyplomatycznych Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy, Rumunii i Wielkiej Brytanii – zebranie materiałów konferencji do publikacji, która będzie stanowić dorobek naukowy uczelni,
 • wpływ znaczący na określenie zakresu pojęcia „innowacyjne, zintegrowany system zarządzania migracją i obsługi migrantów” w ramach projektu – wprowadzenie wiele elementów humanistycznych (aspekty etyczny, psychologiczny, rodzinny, kulturowy, socjologiczny) do systemu funkcjonującego dotychczas na pograniczu podejścia ekonomicznego i prawniczego,
 • wpływ znaczący na określenie zakresu badań i sformułowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy),
 • przeprowadzenie badań na terenie Polski oraz dokonanie analizy wyników z terenu Polski,
 • opracowanie systemu przekazania doświadczeń projektu do Rumunii i Serbii (przełom 2006/2007),
 • spowodowanie powstania filmu (TVP-3 Lublin + TV Polonia) na temat migracji zarobkowej, Projektu i roli KUL w projekcie.

Partnerzy:

 • LIDER – Unioncamere del Veneto (Wenetyjski Związek Izb Gospodarczych)
 • Regionalna Agencja Zatrudnienia Weneto (Veneto Lavoro)
 • Izba Gospodarcza miasta Wenecji
 • Izba Gospodarcza Styrii (Austria)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Włosko-Słowacka Izba Handlowa
 • Hydea Consulting Ltd. (Budapeszt)
 • Izba Handlowa w Braszow (Rumunia)
 • Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i Spraw Społecznych Serbii i Czarnogóry (Belgrad)