EUMIGRA - Digital Cultural Heritage of Emigrants People


Projekt EUMIGRA - Digital Cultural heritage of Emigrants People, finansowany przez Komisję Europejską, realizowany był w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie w okresie 31.08.2008 – 31.07.2010.

Projekt został opracowany przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie oraz w wersji polskiej przez Fundację Nasza Szkoła (Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich).  Spośród 507 wszystkich projektów złożonych w Europie  i poddanych ocenie merytorycznej oraz spośród 165 projektów złożonych w Polsce, uzyskał 12 miejsce na liście rankingowej Projektów Partnerskich Grundtviga opublikowanej przez Komisję Europejską i 4 miejsce na liście złożonej w Polsce.

Celem projektu
realizowanego przez partnerów:
  -  Universita Di Roma "La Sapienza" - Rzym
, Włochy - organizacja koordynującą
  -  Fundação de Ensimo Profissional da Praia da Vitória - Praia da Vitória, Portugalia
  -  Fundacja Nasza Szkoła (Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich) -
Lublin,Polska
  -  K.E.K M.I.T A.E. (Branch of Thessaloniki) - Thessaloniki, Grecja
  -  Konya Eregli Müfide Aziz Sayin Halk Egitimi Merkezi ve Aksam Sanat Okuku - Konya,
     Turcja
  -  Sans Frontiers Europe - Attard, Malta
  -  SMS Piranesi - Rzym, Włochy


było wzmocnienie świadomości społecznej oraz aktywizacji lokalnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem imigrantów, osób o niskim wykształceniu i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie uwzględniane były czynniki i różnice kulturowe występujące w krajach partnerów,  mające wpływ na pracę edukacyjną z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, imigrantami, w szczególności osobami młodymi. W trakcie projektu wykorzystywane były dobre praktyki oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem ustawicznego nauczania. Prowadzone były również działania ukierunkowane na wdrażanie w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kompetencji wskazywanych przez Unię Europejską jako kluczowe:
 -  nauczanie języków obcych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii ICT,
 - podnoszenie umiejętności ICT,
w tym ocena umiejętności ICT poprzez certyfikację kompetencji informatycznych ECCC.
Prowadzone w projekcie działania badawczo-rozwojowe dotyczyły określenia sytuacji w krajach wysyłających i przyjmujących migrantów, badań dotyczących czynników „wypychających” na emigrację, sytuacji migrantów w krajach przyjmujących. W wyniku projektu opracowany został raportu do Komisji Europejskiej i rekomendacje z zakresu zarządzania procesami migracyjnymi.

W ramach działań odbyły się spotkania i warsztaty prowadzone w krajach partnerskich
  1.  Rzym
- Włochy,        
  2.  Sliema - Malta,
 
3.  Lublin - Polska,
 
4.  Praia da Vitória - Portugalia
  5.  Lublin - Polska
  6
.  Eregli - Turcja,
  7.  Thessaloniki - Grecja,
  8.  Rzym
- Włochy. 

  

 

 Galeria
  

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                          IRZL ® 2010